PMEG

46. Literaturo

 • Akademiaj Studoj 1983. Redaktis Rüdiger Eichholz. Esperanto press. Bailieboro [Kanado], 1983

 • Akademiaj Studoj 1984. Redaktis Rüdiger Eichholz. Esperanto press. Bailieboro [Kanado], 1984

 • Akademiaj Studoj 1985. Redaktis Rüdiger Eichholz. Esperanto press. Bailieboro [Kanado], 1985

 • Akademiaj Studoj 1987. Redaktis Rüdiger Eichholz. Esperanto press. Bailieboro [Kanado], 1988

 • Akademiaj Studoj 1988-1990. Redaktis Rüdiger Eichholz. Esperanto press. Bailieboro [Kanado], 1990

 • Aktoj de la Akademio 1963-1967. (Oficiala Bulteno de la Akademio de Esperanto, 9). 2a eldono, Rotterdam [Nederlando], 2007. <http://www.akademio-de-esperanto.org/aktoj/aktoj1/> [enhavas interalie enketojn kaj decidojn pri la pasivaj participoj kaj pri la vortfarado]

 • Aktoj de la Akademio II 1968-1974. (Oficiala Bulteno de la Akademio de Esperanto, 10). 2a eldono, Rotterdam [Nederlando], 2007. <http://www.akademio-de-esperanto.org/aktoj/aktoj2/> [enhavas interalie la Okan Oficialan Aldonon al la Universala Vortaro, kaj la Bazan Radikaron Oficialan]

 • Aktoj de la Akademio III 1975-1991. (Oficiala Bulteno de la Akademio de Esperanto, 11). Redaktis André Albault (k.a.). Paris [Francujo], 1992. [enhavas interalie la Liston de Normaj Landnomoj]

 • Albault, André: Naŭ Prelegoj pri la Fundamento. Iltis-Eldonejo, Saarbrücken [Germanujo], 1990

 • Butler, Montagu C[hristie]: Esperanto-English Dictionary. Brita Esperanto-Asocio, London [Britujo], 1967

 • Butler, M[ontagu] C[hristie]; Merrick, F.: Muzika Terminaro. Kun alfabeta indekso de David G. Hill. Muzika Esperanto-Ligo, Sofia [Bulgarujo], 1992 (represo)

 • Cherpillod, André: Leksikaj Vagadoj. La Blanchetière, Courgenard [Francujo], 2012

 • Cherpillod, André: Lingvaj Babilaĵoj. La Blanchetière, Courgenard [Francujo], 2005

 • Cherpillod, André: Nepivaj Vortoj. La aŭtoro, Courgenard [Francujo], 1988

 • Cherpillod, André: Vortkonsisto, vortfarado, vortanalizo, vortordo. Memeldono, Courgenard [Francujo], 1996

 • De Hoog, H[endrik] A[rie]: Du Malsanoj en Esperanto. Kia-ismo. Tiom-Kiom-ismo. Hällabrottet [Svedujo], 1954

 • De Hoog, H[endrik] A[rie]: La senpera verbigo de adjektivoj. Artur E. Iltis, Saarbrücken [Germanujo], 1978. Represo de la eldono “Den Haag 1955”.

 • Desmet’, Petro; Horvath, Jozefo: Bildvortaro. Flandra Esperanto-Ligo, Antverpeno [Belgujo], 2012

 • Dr Esperanto [Zamenhof L. L.]: Meždunarodnyj Jazyk. Predislovie i polnyj učebnik. Por Rusoj [“La Unua Libro”]. Kel’ter, Varšava [Rusujo], 1887. Represo en Ludovikologia dokumentaro I. Unuaj libroj. (Eble neniam kompletigotaj necesaj aldonoj al la pvz, kolekto 1). Eldonejo ludovikito, sen loko, 1991.

 • Dua Oficiala Aldono al Universala Vortaro. (Esperantista Dokumentaro, Kajero trideka). Raportis Th[éophile] Cart. Esperantista Centra Oficejo, Paris [Francujo], 1919

 • Esperanta Bildvortaro. Tradukita el la Germana de Rüdiger Eichholz. Esperanto Press, Bailieboro [Kanado], 1988

 • Fructicier, Paul: Kompleta Gramatiko kaj Vortfarado de Esperanto. Reviziita kaj kompletigita de S. Grenkamp-Kornfeld. Esperantista Voĉo, Jaslo [Pollando], 1930

 • Günkel, Claus. J.: GuVo. Gunkela Vortaro. Provizora 2a eldono, Paderborn [Germanujo], Aprilo 1994

 • International Organization for Standardization: International Standard 8601:2004, Data elements and interchange formats – Information interchange – Representation of dates and times. Geneva [Svislando], 2004. <http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=40874> [internacia normo por skribado de datoj kaj horoj]

 • Kalocsay, K[álmán]: Lingvo Stilo Formo. Studoj. 3a eldono, Pirato, Oosaka [Japanujo], 1970

 • Kalocsay, K[álmán]; Waringhien, G[aston]; Bernard, R[oger]: Parnasa Gvidlibro. 3a eldono, Edistudio, Pisa, Italujo; Heroldo de Esperanto, Madrid [Hispanujo], 1984

 • Kalocsay, K[álmán]; Waringhien, G[aston]: Plena Analiza Gramatiko de Esperanto. 4a eldono, Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam [Nederlando], 1980

 • Kalocsay, K[álmán]: Vojaĝo inter la Tempoj. Stafeto, La Laguna [Hispanujo], 1966

 • La Esperantisto. Gazeto por la amikoj de la lingvo Esperanto. 1889-1895. Kun postparolo de Reinhard Haupenthal. Georg Olms Verlag, Hildesheim [Germanujo], Zürich [Svislando], New York [Usono], 1988

 • Krause, Erich-Dieter: Großes Wörterbuch Esperanto-Deutsch. Helmut Buske Verlag, Hamburg [Germanujo], 1999

 • La Zamenhofa Esperanto. Simpozio pri -ata/-ita. Eldonis kaj redaktis J[uan] Régulo [Pérez]. Stafeto, La Laguna [Hispanujo], 1961

 • La Nova Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto. Gvidis Michel Duc Goninaz. Sennacieca Asocio Tutmonda, Paris [Francujo], 2002

 • Listo de Rekomendataj Landnomoj. Oficialaj Informoj de la Akademio de Esperanto, n-ro 12, 2009 05 04. <http://www.akademio-de-esperanto.org/decidoj/landnomoj/listo_de_rekomendataj_landnomoj/>

 • Makkink, G[errit] F[rançois]: Nia Fundamento sub lupeo. Flandra Esperanto-Ligo, Antverpeno [Belgujo], 1990

 • Moirand, Daniel: Materialoj pri la nuna uzado de la akuzativo. Flandra Esperanto-Ligo, Antwerpen [Belgujo], 1990

 • Naŭa Oficiala Aldono al la Universala Vortaro. Oficialaj Informoj de la Akademio de Esperanto, n-ro 8, 2007 03 10. <http://www.akademio-de-esperanto.org/oficialaj_informoj/oficialaj_informoj_8_2007.html>

 • Neves, Gonçalo: Historia Vortaro de Esperanto, 1887–1888. Schriften zur Esperantologie und Interlinguistik, Heft 25. Edition Iltis, Bad Belingen [Germanujo], 2011

 • Nomura, Rihej: Zamenhofa Ekzemplaro. Nagoja Esperanto-Centro, Nagoya [Japanujo], 1989

 • Oficialaj Informoj de la Akademio de Esperanto, n-ro 19, 2012 07 03. <http://www.akademio-de-esperanto.org/oficialaj_informoj/oficialaj_informoj_19_2012.html> [enhavas respondon al demando pri perverba priskribo de objekto, kiu estas I-verbo aŭ subfrazo]

 • PAG. Vidu ĉi-antaŭe ĉe Kalocsay, K[álmán]; Waringhien, G[aston]: Plena Analiza Gramatiko de Esperanto.

 • Piron, Claude: La Bona Lingvo. Pro Esperanto, Vieno [Aŭstrujo]; Hungara Esperanto-Asocio, Budapest [Hungarujo], 1989

 • PIV. Vidu ĉi-poste ĉe Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto 2005.

 • Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto kun Suplemento. Redaktoris Gaston Waringhien. 4a eldono, Sennacieca Asocio Tutmonda, Paris [Francujo], 1987

 • Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto 2005. Gvidis Michel Duc Goninaz. Sennacieca Asocio Tutmonda, Paris [Francujo], 2005. (Vidu ankaŭ <http://vortaro.net>.)

 • Pokrovskij, Sergio: Komputada leksikono. Redakcio 28a, Novosibirsk [Rusujo], Januaro 2006, <http://bertilow.com/div/komputada_leksikono/KOVRILO.html>

 • Poŝatlaso de la Mondo. Redaktoris Ludmila Jiroušková. Kartografie, Praha [Ĉeĥujo], 1971

 • Rusoj loĝas en Rusujo. Redaktis Anna Löwenstein. Federazione Esperantista Italiana, Milano [Italujo], 2007

 • Saussure, René de: La Vort-Teorio en Esperanto. Artur E. Iltis, Saarbrücken [Germanujo], 1982. Represo de la eldono “Genève 1914”.

 • Setälä, Vilho; Vilborg, Ebbe; Støp-Bowitz, C[arl]: Esperanto – Moderna Lingvo. Fondumo Esperanto, Helsinki [Finnlando], 1965

 • Ŝulco, Rikardo [Schultz, Richard]; Bermano, Hermano [Behrmann, Hermann]: Leksara kolekto de ofte uzataj propraj nomoj. Esperanto-Centro, Paderborn [Germanujo], 1989

 • Unua Libro. Vidu ĉi-antaŭe ĉe Dr Esperanto, Meždunarodnyj Jazyk.

 • Unua Oficiala Aldono al Universala Vortaro. (Esperantista Dokumentaro, Kajero dek-tria). Raportis Th[éophile] Cart. Esperantista Centra Oficejo, Paris [Francujo], 1909

 • Vatré, Henri: Neologisma Glosaro. Eta postrikolto al PIV. 3a eldono, Iltis-Eldonejo, Saarbrücken, Germanujo, 1989

 • Velger, Helmuto [Welger, Helmut]: Kontribuoj al la Norma Esperantologio. Enkonduko. Ekspertizetoj. Kritikoj. Info-servo r.a., Marburg/Lahn [Germanujo], Oktobro 1999

 • Vilborg, Ebbe: Etimologia Vortaro de Esperanto. Volumoj 1 – 5. Eldona Societo Esperanto, Malmö [Svedujo], 1989, 1991, 1993, 1995 (vol. 1 – 4), Stockholm [Svedujo], 2001 (vol. 5)

 • Vleminck, Christiane de; van Damme, Émile: Grammaire ABC d’espéranto. Flandra Esperanto-Ligo, Antwerpen [Belgujo], 1990

 • Waringhien, Gaston: Lingvo kaj Vivo. Esperantologiaj Eseoj. Dua reviziita eldono kun Apendico. Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam [Nederlando], 1989

 • Waringhien, Gaston: 1887 kaj la sekvo. Eseoj IV. Stafeto, Antverpeno [Belgujo]; La Laguna [Hispanujo], 1980

 • Wells, J[ohn] C[hristopher]: Concise Esperanto and English Dictionary. Hodder and Stoughton Ltd, Dunton Green, Sevenoaks [Britujo], 1969

 • Wells, John C[hristopher]: English - Esperanto - English dictionary. A comprehensive and yet concise two-way dictionary designed for beginners and more advanced students of Esperanto alike, and also incorporating a summary of Esperanto grammar. Mondial, New York [Usono], 2010. (Reviziita dua eldono de Concise Esperanto and English Dictionary.)

 • Wells, John C[hristopher]: Lingvistikaj Aspektoj de Esperanto. Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam [Nederlando], 1978

 • Wennergren, Bertil: Bertil Wennergrens Nya Esperantokompendium. Eldona Societo Esperanto, Malmö [Svedujo], 1990

 • Wennergren, Bertilo: Detala Gramatiko de Esperanto. Dua plibonigita eldono, E@I pere de Espero, Partizánske [Slovakujo], 2012. (Vidu ankaŭ <https://lernu.net/gramatiko>.)

 • Wennergren, Bertilo: Roko kaj Popo, Popularmuzika Terminaro en Esperanto. Revizio 1.2, 1999: <http://bertilow.com/roko/>

 • Wüster, Eugen: Enciklopedia Vortaro Esperanta-Germana. 1a – 4a partoj (“A” – “korno”). Ferdinand Hirt & Sohn, Leipzig [Germanujo], 1923

 • Zamenhof, L.: Fundamenta Krestomatio de la Lingvo Esperanto. 18a eldono, Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam [Nederlando], 1992

 • Zamenhof, L. L.: Fundamento de Esperanto. 9a eldono kun enkondukoj, notoj kaj lingvaj rimarkoj de A[ndré] Albault. Esperantaj Francaj Eldonejoj, Marmande [Francujo], 1963. (Vidu ankaŭ <http://www.akademio-de-esperanto.org/fundamento/>.)

 • Zamenhof, L. L.: Lingvaj Respondoj. Konsiloj kaj Opinioj pri Esperanto. Editoris G[aston] Waringhien. 6a eldono, Esperantaj Francaj Eldonejoj, Marmande [Francujo], 1962. Represo: Pro Esperanto, Vieno [Aŭstrujo], 1995.

Fontoj de Zamenhofaj ekzemploj «

La Zamenhofaj ekzemplofrazoj estas redonitaj en kiom eble senŝanĝa formo. Mallongigoj estas faritaj nur kiam necese, kaj tio ĉiam estas montrita per la signoj “[...]”. Klarigaj aldonoj aperas inter rektaj krampoj: “[aldona teksto]”. Iafoje la uzo de fina punkto aŭ demandosigno devis pro mallongigo de la ekzemplo esti ŝanĝita. Tio ne estas montrita. Iafoje ankaŭ malgravaj ŝanĝoj rilate al frazkomencaj majuskloj estas faritaj senkomente.

Iafoje grasa skribo, substrekoj aŭ ia speciala litertipo troviĝis en la origina teksto. Ĉio tia estas forprenita, ĉar en PMEG grasaj literoj kaj substrekoj estas uzataj por elstarigi gravajn partojn de la ekzemploj.

La ekzemploj ne venas rekte el Zamenhofaj manuskriptoj, sed el presitaj eldonoj, kaj diversaj redaktoroj kaj kompostistoj staras inter ni kaj Zamenhof. Tial multaj malgravaj detaletoj, kiel ekz. uzo de majuskloj, ne estas ĉiam vere Zamenhofaj. Iafoje redaktoroj faris eĉ sufiĉe gravajn ŝanĝojn. En PMEG aperas ĉiam tiu formo, kiun la ekzemplo havas en la presita eldono (krom evidentaj malgravaj preseraroj, kiuj estas korektitaj senkomente).

Ekzemploj kun ia tre dubinda (eĉ erara) formo, kiu povus konfuzi lernantojn, estis ĝenerale evitataj.

En tre fruaj tekstoj estis uzataj tabelvortoj je AN, kiuj poste estis ŝanĝitaj al AM. Tiaj malnovaj formoj estas ĉiam ŝanĝitaj en la novajn, krom en unu ekzemplo.

Legu pli ĉi-poste pri ŝanĝoj en la Biblio.

Ĉe ĉiu Zamenhofa ekzemplo ĝia fonto (originala verko de Zamenhof aŭ traduko fare de li) estas montrita per postmetita mallongigo jene:

ekzemploFA1.153 = ekzemplo el Fabeloj de Andersen, unua parto, paĝo 153

Ciferoj post mallongigo montras paĝonumeron. Esceptoj estas FE (la Ekzercaro), kie la ciferoj montras numeron de ekzerco, PE (Proverbaro Esperanta), kie ili montras numeron de proverbo, kaj la Bibliaj libroj, kie la ciferoj montras numeron de ĉapitro.

La jenaj fonto-mallongigoj estas uzataj en PMEG:

BV

Dickens, Charles: La Batalo de l’ Vivo. Tradukis el Germana traduko L. L. Zamenhof. Stead’s Publishing Office, London, Britujo; Hachette kaj K., Paris [Francujo], sen dato

DL

Dro Esperanto [Zamenhof L. L.]: Dua Libro de l’ lingvo Internacia. Kajero No 1. Ĥ. Kelter, Varsovio [Rusujo], 1888. Represo en Unua etapo de Esperanto 1878-1895. (iom reviziita plena verkaro de l.l. zamenhof, originalaro I). Eldonejo ludovikito, sen loko, 1989.

FA1

Andersen, H[ans] C[hristian]: Fabeloj de Andersen. Unua Volumo. Tradukis [el Germana traduko] D-ro L. L. Zamenhof. Dua eldono, Heroldo de Esperanto, Bruselo [Belgujo], 1965. Represo en fabeloj de andersen. koboldoimuna eldono. (iam kompletigota plena verkaro de l.l. zamenhof, volumo 7). Eldonejo ludovikito, sen loko, 1990.

FA2

Andersen, H[ans] C[hristian]: Fabeloj de Andersen. Dua Parto. Tradukis [el Germana traduko] Dro L. L. Zamenhof. Esperantista Centra Librejo, Paris [Francujo], 1926. Represo en fabeloj de andersen. koboldoimuna eldono. (iam kompletigota plena verkaro de l.l. zamenhof, volumo 7). Eldonejo ludovikito, sen loko, 1990.

FA3

Andersen, H[ans] C[hristian]: Fabeloj de Andersen. Tria Parto. Tradukis [el Germana] traduko Dro L. L. Zamenhof. Esperantista Centra Librejo, Paris [Francujo], 1932. Represo en fabeloj de andersen. koboldoimuna eldono. (iam kompletigota plena verkaro de l.l. zamenhof, volumo 7). Eldonejo ludovikito, sen loko, 1990.

FA4

Andersen, H[ans] C[hristian]: Fabeloj de Andersen. Kvara Volumo. Tradukis [el Germana traduko] L. L. Zamenhof. Unua eldono, Heroldo de Esperanto, Bruselo [Belgujo], 1963. Represo en fabeloj de andersen. koboldoimuna eldono. (iam kompletigota plena verkaro de l.l. zamenhof, volumo 7). Eldonejo ludovikito, sen loko, 1990.

FAnt

La Antaŭparolo en Zamenhof, Fundamento de Esperanto

FE

La Ekzercaro en Zamenhof, Fundamento de Esperanto

FG

La Fundamenta Gramatiko en Zamenhof, Fundamento de Esperanto

FK

Zamenhof: Fundamenta Krestomatio de la Lingvo Esperanto. Aperas en PMEG nur ekzemploj el Krestomatiaj tekstoj, kiuj estas certe Zamenhofaj. Vidu p. 446 en la Krestomatio.

Gm

Ŝalom Alejĥem: La Gimnazio. Tradukis L. L. Zamenhof. 1a eldono, Esperantista Centra Librejo, Paris [Francujo], 1924 (eldonita en unu volumo kune kun Rn)

H

Shakespeare, W[illiam]: Hamleto. Reĝido de Danujo. Tradukis L. L. Zamenhof. Librairie Hachette et Cie, Paris [Francujo], 1902

IT

Goethe, [Johann Wolfgang von]: Ifigenio en Taŭrido. Dramo en kvin aktoj. Tradukis L. L. Zamenhof. 3a eldono, Esperantista Centra Librejo, Paris [Francujo], 1929

L1

Leteroj de L.-L. Zamenhof. I. 1901-1906. Prezentis kaj komentis G[aston] Waringhien. Sennacieca Asocio Tutmonda, Paris [Francujo], 1948

L2

Leteroj de L.-L. Zamenhof. II. 1907-1914. Prezentis kaj komentis G[aston] Waringhien. Sennacieca Asocio Tutmonda, Paris [Francujo], 1948

LR

Zamenhof: Lingvaj Respondoj

M

Orzeszko, Eliza: Marta. Tradukis L. L. Zamenhof. 4a eldono, Editions françaises d’espéranto, Marmande [Francujo], 1968

OV

Zamenhof, L. L.: Originala Verkaro. Kolektis kaj ordigis Joh[annes] Dietterle. Ferdinand Hirt & Sohn, Leipzig [Germanujo], 1929

PE

Zamenhof, L. L.: Proverbaro Esperanta. Alfabete ordigis kaj provizis per indeksoj C[amille] Rogister. Stafeto, La Laguna [Hispanujo], 1961 (Rimarku, ke la numeroj de la “proverboj” estas en tiu ĉi eldono tute aliaj ol en la originala Proverbaro Esperanta.)

Rn

Heine, Henri [Heinrich]: La Rabeno de Baĥaraĥ. Tradukis L. L. Zamenhof. 1a eldono, Esperantista Centra Librejo, Paris [Francujo], 1924 (eldonita en unu volumo kune kun Gm)

Rt

Schiller, Frederiko [Friedrich]: La Rabistoj. Tradukis L. L. Zamenhof. 2a eldono, Esperantista Centra Librejo, Paris [Francujo], 1928

Rz

Gogol, N[ikolaj] V[asilievič]: La Revizoro. Tradukis L. L. Zamenhof. 2a eldono, Esperantista Centra Librejo, Paris [Francujo], 1928

UL

Dr Esperanto: Meždunarodnyj Jazyk [“La Unua Libro”].

UV

La Universala Vortaro en Zamenhof, Fundamento de Esperanto

Bibliaj ekzemploj «

La Sankta Biblio, Malnova kaj Nova Testamentoj tradukitaj el la originalaj lingvoj. Brita kaj Alilanda Biblia Societo, Londono, Britujo; Nacia Biblia Societo de Skotlando, Edinburgo [Britujo], sen dato

La Malnovan Testamenton tradukis Zamenhof, sed poste “Biblia Komitato” reviziis la tekston (laŭ peto de Zamenhof). Ekzemploj el la Malnova Testamento estas do plej ofte plene Zamenhofaj, sed iafoje povas esti diferenco inter la Biblia teksto kaj la origina Zamenhofa traduko.

Ciferoj post mallongigo de Biblia libro montras numeron de ĉapitro.

La jenaj mallongigoj de Bibliaj libroj estas uzataj en PMEG:

AK Alta Kanto de Salomono Kr2 Kroniko, Libro Dua
Am Amos Lv Levidoj, Tria Libro de Moseo
Cf Cefanja Miĥa
Dn Daniel Ml Malaĥi
Er Eliro, Dua Libro de Moseo Naĥ Naĥum
Es Ester Neĥ Neĥemja
Ez Ezra Nm Nombroj, Kvara Libro de Moseo
Gn Genezo, Unua Libro de Moseo Ob Obadja
Hoŝea Pk Plorkanto de Jeremia
Ĥb Ĥabakuk Pr La Predikanto
Ĥg Ĥagaj Ps La Psalmaro
Ij Ijob Re Readmono, Kvina Libro de Moseo
Jes Jesaja Rĝ1 Reĝoj, Libro Unua
Juĝistoj Rĝ2 Reĝoj, Libro Dua
Jeĥezkel Ru Rut
Jl Joel Sm1 Samuel, Libro Unua
Jn Jona Sm2 Samuel, Libro Dua
Jr Jeremia SS La Sentencoj de Salomono
Js Josuo Zeĥarja
Kr1 Kroniko, Libro Unua

Origina Zamenhofa traduko «

Kelkaj Bibliaj ekzemploj estas prenitaj el la origina neŝanĝita traduko de Zamenhof. Ili estas montritaj per aldona Z jene: ekzemploGnZ.1 = ekzemplo el la origina neŝanĝita Zamenhofa traduko de Genezo, ĉapitro 1.

La originajn Zamenhofajn tradukojn eldonis “Librejo Hachette kaj K.” (“Librairie Hachette et Cie”), Paris [Francujo], 1908 (Ps kaj Re), 1909 (SS), 1911 (Gn), 1912 (Er), 1914 (Nm), 1921 (Lv), sen jaro (Pr).

En 1987 Ludovikito eldonis du-voluman faksimilan represon de la Zamenhofa tajpita traduko:

Zamenhof, L. L.: de josuo al jeremia. el la hebrea originalo tradukis l.l. zamenhof. (iam kompletigota plena verkaro de l.l. zamenhof parto dua volumo 5). Eldonejo ludovikito, sen loko, 1987 [enhavas Js, , Sm1, Sm2, Rĝ1, Rĝ2, Jes, Jr]

Zamenhof, L. L.: de jeĥezkel al malaĥi. el la hebrea originalo tradukis l.l. zamenhof. (iam kompletigota plena verkaro de l.l. zamenhof parto dua volumo 6). Eldonejo ludovikito, sen loko, 1987 [enhavas , Pk, Ez, Neĥ, Kr1, Kr2, AK, Ru, Ij, Es, Dn, , Jl, Am, Ob, Jn, , Naĥ, Ĥb, Cf, Ĥg, , Ml]