Tessi / Tesi

“Tessi steht im Niedlichkeitswettbewerb mit sich selbst.” (Bertil)

“Tesi havas dolĉecokonkurson kun si mem.” (Bertilo)

Ich mag dich! / Mi ŝatas vin!

Das ist auch kein Wunder bei einem 10 Wochen alten Sphynx-Kätzchen, das auf einen Handteller passt. Niedlich ist gar kein Ausdruck!

Tio tamen ne estas mirigaĵo, kiam temas pri 10-semajnojn aĝa sfinks-katido, kiu estas sufiĉe malgranda por povi sidi sur manplato. “Dolĉa” eĉ ne sufiĉas!

Tessi im Vordergrund (Tami im Hintergrund) / Tesi en la malfono (Tami en la fono)

Tessi lebt seit vier Tagen bei uns, und es nicht nur faszinierend, sie herumtollen zu sehen, es ist auch faszinierend festzustellen, wie anders sie im Vergleich zu Tami ist. Sie riecht schon ganz anders; das kommt vielleicht auch daher, dass sie aus einem anderen Haus kommt. Dass sie sich ganz anders verhält, hat mit Sicherheit damit zu tun. Sie wurde von klein auf anders erzogen und sie wurde jetzt schon als Baby abgegeben. Tami haben wir mit 8 Monaten bekommen, da war seine unbefangene Kindheit bereits vorbei, er hat nur unter Katern gelebt und war der unterste in der Hierarchie. Außerdem kränkelt er auch immer ein bisschen mit verstopfter Nase und einem trüben Auge. Das alles macht ihn scheu und schreckhaft (auch wenn es auf den Bildern vielleicht nicht so aussieht). Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass seine Züchter ihren Katzen die Krallen schneiden. Sicher wegen der Verletzungsgefahr – aber der Nachteil ist, dass die Katzen nicht lernen zu klettern. Tami hat sich bei uns, weil wir die Krallen nicht schneiden, richtig gut entwickelt, aber er kann immer noch nicht ohne Angst vom Küchentisch springen, sondern muss den Weg über einen Stuhl nehmen. Und auf den großen Kratzbaum geht er zwar, aber er klettert da nicht hoch, und die oberste Ebene ist zwar erreichbar, aber er findet nicht so einfach wieder runter.

Tesi loĝas ĉe ni de kvar tagoj, kaj estas fascine ne nur vidi ŝin ĉirkaŭpetoli, estas fascine ankaŭ konstati, kiom alia ŝi estas kompare kun Tami. Ŝi eĉ odoras alie; tion eble kaŭzas, ke ŝi venas el alia hejmo. Tio, ke ŝi kondutas alie, certe rilatas al tio. Ŝi estis jam dekomence alie edukita, kaj ŝi estis fordonita jam kiel bebo. Tamin ni ricevis, kiam li havis 8 monatojn, tiam lia natura infanaĝo estis jam pasinta, li ĝis tiam vivis nur inter virkatoj, kaj estis la plej suba en la hierarkio. Krome li ĉiam estas iomete malsana kun ŝtopita nazo kaj unu malklara okulo. Ĉio tio faras lin sinretenema kaj ektimema (eĉ se eble ne aspektas tiel sur la bildoj). Alia grava punkto estas, ke liaj bredistoj tondas la ungojn al siaj katoj. Certe pro la risko de vundado – sed la malavantaĝo estas, ke la katoj ne lernas grimpi. Tami tre bone evoluis ĉe ni, ĉar ni ne tondas al li la ungojn, sed li ankoraŭ ne povas sentime salti de la kuireja tablo: li devas fari kromvojon pere de seĝo. Sur la grandan gratoarbon li ja iras, sed li ne grimpas alten tie, kaj kvankam la plej alta etaĝo ja estas atingebla, li tamen ne tre facile trovas la rean vojon suben.

Ganz anders Tessi. Sie ist schon jetzt viel mutiger und geschickter, und sie springt und klettert jetzt als Baby schon viel höher als der fast erwachsene Tami. Und auf die Treppe oder in den Keller mussten wir sie auch nicht locken, von Anfang hat sie alles mutig erkundet.

Tute alie statas pri Tesi. Ŝi estas jam nun multe pli kuraĝa kaj lerta, kaj ŝi saltas kaj grimpas hodiaŭ kiel bebo jam pli alte ol la preskaŭ plenkreska Tami. Kaj sur la ŝtuparon aŭ en la kelon ni ankaŭ ne bezonis ŝin logi, dekomence ŝi ĉion sentime esploris.

Auch im Sozialverhalten ist sie ganz anders. Sie ist menschenbezogen und kuschelt! Im Moment liegt sie gerade hinter mir auf dem Stuhl – Tami würde das nie machen!

Ankaŭ socie ŝi estas tute alia. Al ŝi plaĉas homaj kontaktoj kaj ŝi estas karesiĝema! Ĉi-momente ŝi kuŝas tuj malantaŭ mi sur la seĝo – Tami neniam farus tion!

Und sie sieht ganz anders aus, nicht nur farblich. Sie hat ein paar kleine Schnurrhaare, ein spitzeres Gesicht und erinnert mich, um bei den Tiervergleichen zu bleiben, an ganz andere Tiere: auch an eine Fledermaus, wegen der Ohren, ansonsten aber eher an ein Äffchen, wegen der Kletterkünste,

Kaj ŝi tute alie aspektas, ne nur laŭ la koloro. Ŝi havas paron da etaj lipharoj, pli pintan vizaĝon, kaj ŝi memorigas min, por resti ĉe la bestokomparoj, pri tute aliaj bestoj: ankaŭ pri vesperto, pro la oreloj, sed krome pli pri simieto, pro la grimpaj lertaĵoj.

Äffchen / Simieto

oder an ein Reptil, wegen der Augenfarbe. Wenn ich das folgende Foto hier ansehe, dann muss ich an die Velociraptoren aus “Jurassic Park” denken!

Aŭ pri reptilio, pro la okulkoloro. Kiam mi rigardas la sekvan foton, tiam mi devas pensi pri la velociraptoroj el la filmo “Ĵurasia Parko”!

Unser kleiner Velociraptor / Nia eta velociraptoro

Ihren Namen hat sie übrigens natürlich wegen ihrer Schildkrötenhautfarbe 🙂 ([Esp.] testudo = Schildkröte).

Cetere la nomon ŝi kompreneble havas pro la testuda haŭtokoloro 🙂

Die Liebe zwischen Tami und Tessi war keine Liebe auf den ersten Blick, zumindest nicht von Tessis Seite. Tami hat sie gleich geliebt, aber er hat sie immer nur plump umarmt, gekratzt und gebissen – gewinnt man denn so das Herz seiner Angebeteten???
Deshalb waren die ersten drei Tage mit den beiden für uns alle harte Arbeit, und Tamis zerkratzter Nase sieht man das am meisten an. Die kleinen spitzen Krallen haben es eben in sich! Gestern aber kam endlich der Durchbruch, und die beiden kratzen sich nicht nur, sondern spielen und kuscheln nun auch miteinander.

La amo inter Tami kaj Tesi ne estis amo je la unua rigardo, almenaŭ ne flanke de Tesi. Tami tuj ekamis ŝin, sed li ĉiam ĉirkaŭbrakis ŝin krude, gratis kaj mordis – ĉu tiel oni gajnas al si la koron de la sopirata virino???
Tial la unuaj tri tagoj kun tiuj du estis peza laboro por ni ĉiuj, kaj tion oni plej klare vidas ĉe la vundita nazo de Tami. Ĉar la etaj ungoj ja povas piki! Sed hieraŭ finfine ni vidis la trarompon, kaj la du ne nur gratas unu la alian, sed ludas kune kaj karesumas inter si.

Das erste Treffen / La unua renkontiĝo Sollte ich ihn doch mal besuchen? / Ĉu mi eble tamen vizitu lin? Wilde Jagd! / Senbrida ĉaso! Sehnsuchtsvolle Blicke / Sopiraj rigardoj Happy End! / Feliĉa fino!

3 pensoj pri “Tessi / Tesi”

  1. Mi neniam pensis pri tio rilate al niaj katoj – sed vi pravas! E.T. estas unu el la malmultaj filmoj, kiujn mi vidis tre ofte. Tuj post la unua rigardo mi kun ĝuo rerigardis ĝin en la sama semajno, kaj dum la jaroj mi ofte rerigardis. Kaj ĉiam ŝatis la eksterteraneton. 🙂

    Niaj du katoj fakte estas kiel infanetoj, tio pravas. Tre dolĉaj – sed ankaŭ tre atentokaptaj kaj laborigaj. 🙂 Ni multe ĝuas la kunestadon!

  2. Mi vidis la filmon E.T. nur unu fojon, kaj tiu fojo estis antaŭ nur kelketaj jaroj. Certe la filmo estis ĉarma kaj tre speciala, sed ĝi ne estis grava en mia vivo. Estas tamen tute klare, ke Tame ege similas al E.T.!

Komentado estas fermita.